Love og vedtægter

Love og vedtægter

for Ulsted Borgerforening
Stiftet den 24. oktober 1925
 

 

§ 1 Foreningens navn og formål:

Stk. 1   Foreningens navn er Ulsted Borgerforening.

Stk. 2  Foreningens formål er, at forskønne byen ved særlige højtider og mærkedage, at afholde sociale arrange­menter og at stille festrammer til rådighed, herunder via drift af forsamlingshus.

 

§ 2 Bestemmelser vedr. medlemmerne:

Stk. 1    Enhver der er bosiddende i Ulsted eller omegn kan optages som medlem.

Stk. 2    Et medlem optages i foreningen ved betaling af medlemskontingentet.

Stk. 3   Det årlige kontingent kan til enhver tid reguleres af den siddende bestyrelse. Den siddende bestyrelse bestemmer hvornår og hvorledes kontingentet skal opkræves.

Stk. 4   Ethvert medlem kan komme med forslag der ønskes behandlet. Forslag skal afleveres til formanden og vil blive behandlet på et kommende møde. Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fire uger før denne afholdes.

Stk. 5   Udmeldelse af foreningen sker ved at medlemmet ikke betaler fornyet kontingent.

Stk. 6   Intet medlem, ej heller bestyrelsen, kan nogensinde gøres økonomisk ansvarlig overfor foreningen eller tredjemand, udover hvor der måtte foreligge klare lovovertrædelser.

Stk. 7   Udtrådte medlemmer har intet krav på foreningens midler eller ejendom.

 

§ 3 Bestyrelsen:

Stk. 1   Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer af foreningen.

Stk. 2   Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på to år, således at der, som udgangspunkt, afgår ca. halvdelen af medlemmerne hvert andet år.

Stk. 3   Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4   Bestyrelsen er berettiget til at tage bestemmelser om foreningens virke indenfor de her godkendte love og bestemmelser. I sager der ikke kan henføres under lovene må bestyrelsen varetage foreningens interesser efter bedste evne. Større sager der berører foreningen økonomisk, f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal altid forelægges en generalforsamling.

Stk. 5   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Alle beslutninger skal anføres i mødereferat.

Stk. 6   Samtlige bestyrelsesposter er ulønnede, men foreningen kan beslutte at afholde de udgifter bestyrelsesarbejdet medfører.

Stk. 7   Bestyrelsen kan sammenkaldes af formanden eller to af dens medlemmer.

 

§ 4 Generalforsamlingen:

Stk. 1   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indvarsles via digitale medier senest 14 dage før.

Stk. 2   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningen vedrørende forhold. Den vælger bestyrelse og revisorer, vedtager love og ændringer hertil, godkender regnskabet og tager beslutninger i forslag stillet af foreningens medlemmer til generalforsamlingen.

Stk. 3   Såfremt lovændringer skal behandles på en generalforsamling fordres, at punktet ”ændring af love og vedtægter” fremgår af de udsendte indvarslinger til generalforsamlingen.

Stk. 4   En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af deltagende medlemmer, undtaget i spørgsmål om foreningens opløsning (jf. § 6 stk. 1). Ved alle afstemninger er simpelt flertal afgørende. Afstemninger afgøres normalt ved håndsoprækning blandt de fremmødte medlemmer, men skal hvis blot et enkelt medlem forlanger det, foregå skriftligt. Valg af bestyrelse foregår altid skriftligt.

Stk. 5   Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

Stk. 6   Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 7   Dagsorden til Generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. < >

§ 5 Regnskabet:

Stk. 1  Kassereren opkræver alle foreningens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen       anviste udgifter. Alle indtægter og udgifter skal føres i en kassebog, der sammen med bilag, til enhver tid, på forlangende, skal forevises foreningens revisorer eller bestyrelse.

Stk. 2    På den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab fremlægges af kassereren, ligesom foreningens status også skal fremlægges.

Stk. 3    Foreningens kontante midler bør forvaltes bedst muligt og kassebeholdningen skal indsættes på foreningens konto.

Stk. 4    Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 5    Til at gennemgå foreningens regnskaber, vælger den ordinære generalforsamling hvert år to revisorer der ikke må have sæde i bestyrelsen. Valget gælder for et år. Aflevering af regnskabet til revision, skal ske mindst otte dage før generalforsamlingen, og eftersyn må ikke overstige disse otte dage.

 

§ 6 Foreningens opløsning:

Stk. 1   Der kan kun træffes beslutning om foreningens opløsning på en generalforsamling hvor mindst tre fjerdedele af medlemmerne er mødt, og mindst tre fjerdedele af den opmødte forsamling stemmer herfor. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, under disse betingelser, indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling med mindst otte dages varsel. En sådan generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Stk. 2   Ved opløsning af foreningen kan foreningens midler aldrig blive genstand for deling blandt medlemmerne, men skal overgå til en anden forening eller uddeles til velgørende formål i lokalsamfundet efter generalforsamlingens skøn.

Stk. 3   Eventuel ejendom mv. bortsælges og nettoindtægten overgår til en anden forening eller uddeles til velgørende formål efter generalforsamlingens skøn.


§ 7 Ikrafttræden:

Stk. 1   Denne lov, med udeladelser og tilføjelser, afløser lov af 9. november 2007, og er vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2013.